سایت مرکز فقهی

معرفی تفسیر سطح2


معرفی تفسیر سطح3


معرفی تفسیر سطح4

 معرفی تفسیر سطح2

تعریف رشته 
سطح دو علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن، مقطعی است که طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف با شناخت مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار دانش تفسیر و علوم قرآن می پردازد و پس از احراز توان علمی با ارائه تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرک سطح دو این گرایش می شوند. 

اهداف رشته 
1) شناخت و تبیین معارف و مضامین قرآن کریم و ایجاد توان بهره گیری از آن
2) شناخت مفاهیم و مسائل مهم دانش تفسیر و علوم قرآن 
3) آمادسازی طلاب جهت فعالیت های قرآنی
4) ایجاد توان تحقیق در حد جمع آوری، تتبع و جمع بندی مطالب در زمینه معارف قرآنی 
5) ایجاد توان پاسخگویی به پرسش های عمومی در حوزه دانش تفسیر و علوم قرآنی
6) تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصصی
7) شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی و آشنایی با روش های استنباط فقهی
8) ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی، تفسیری و علوم قرآن و شناخت آنها

سیاست های رشته
1) اهتمام به ایجاد زمینه تعالی اخلاقی، معنوی و اعتقادی طلاب
2) زمینه سازی جهت اعتماد به نفس طلاب، در مسائل علمی ـ پژوهشی
3) تاکید بر آموزش های پژوهش گرا
4) توجه به نیازهای جامعه و کاربردی کردن آموزش 
5) تکیه بر آموزش موضوعات اصلی دانش تفسیر و علوم قرآن 
6) تاکید بر بهره گیری از ابزارهای نوین و روش های کارآمد آموزشی ـ پژوهشی
7) اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد
8) اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن 

ضرورت ایجاد گرایش 
1) اهمیت فوق العاده معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم ترین و اصیل ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام
2) رسالت حوزه علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم
3) نیاز اجتماع و امت اسلامی به شناخت، تبیین و ترویج معارف و مضامین قرآن کریم 

 


معرفی تفسیر سطح3

تعریف رشته
سطح سه تفسیر و علوم قرآن، اولین تخصصی از این رشته است که در آن طلاب، ضمن شناخت قرآن کریم، مبانی، قواعد و روش های فهم آن، پیام های مهم قرآن کریم را می آموزند و توانایی پاسخ گویی به نیازهای مربوط و توتن تدریس و تحقیق در حد تحلیل و بررسی آن پیدا می کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش نامه این رشته می شوند.    

اهداف رشته 
1.    شناخت تحلیلی مفاهیم و معارف اساسی قرآن کریم و ایجاد توان بهره گیری از آن
2.    شناخت تحلیلی علوم مربوط به قرآن کریم
3.    شناخت و بررسی مبانی، قواعد، روش ها و گرایش های فهم و تفسیر قرآن کریم
4.    شناخت مکاتب و جریان های مهم تفسیری
5.    تربیت نیروهای توانمند، به منظور پاسخ گویی به سؤالات در مورد تفسیر قرآن و علوم قرآن
6.    افزایش توان تحقیق، در حد تحلیل و بررسی و زمینه سازی جهت گسترش پژوهش های تفسیری و علوم قرآنی
7.    شناخت منابع و مآخذ مرتبط با مباخث تفسیر و علوم قرآن و ایجاد توان فهم آن 
8.    زمینه سازی جهت تربیت استاد، برای دروس مرتبط با تفسیر و علوم فرآن در سطح 1و2
9.    تربیت طلاب مستعد، جهت ورود به سطح بالاتر
10.    ایجاد توان استفاده از مبانی و روش های فقهی و اصولی در تفسیر قرآن 

سیاست های رشته 
1.    اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب 
2.    اهتمام به تقویت استقلال فکری و علمی
3.    تاکید بر بهره گیری از روش های کارآمد آموزشی
4.    اهتمام به سنت های حسنه حوزوی 
5.    تکیه بر آموزش موضوعات و مسائل اصلی رشته 
6.    تاکید بر روز آمدی و پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی 
7.    تاکید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینه تحقیق و تدریس 
8.    اهتمام به تقویت تعهد دینی و دفاع از نظام مقدس اسلامی 
9.    تاکید بر آموزش پژوهش محور 
10.    تاکید بر استفاده از متون آموزشی واجد استانداردهای لازم
11.    اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن 

ضرورت و اهمیت 
1.    اهمیت و جایگاه فوق العاده قرآن کریم به عنوان مهم ترین و اصیل ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام و تاکید فراوان بر تدبر در آن 
2.    رسالت حوزه علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و آموزه های قرآن کریم و پاسخ به شبهات 
3.    نیاز امت اسلام و جامعه انسانی به شناخت قرآن کریم، تبیین و ترویج معارف و آموزه های آن 

 


معرفی تفسیر سطح4

تعریف رشته
سطح چهار تفسیر و علوم قرآن که در آن طلاب، ضمن شناخت قرآن کریم، مبانی، قواعد و روش های فهم آن، پیام های مهم قرآن کریم را می آموزند و توانایی پاسخ گویی به نیازهای مربوط و توان تدریس و تحقیق و تالیف آن را پیدا می کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش نامه سطح چهار این رشته می شوند.    

اهداف رشته 
1.    شناخت تحلیلی مفاهیم و معارف اساسی قرآن کریم و ایجاد توان بهره گیری از آن
2.    شناخت تحلیلی علوم مربوط به قرآن کریم
3.    شناخت و بررسی مبانی، قواعد، روش ها و گرایش های فهم و تفسیر قرآن کریم
4.    شناخت مکاتب و جریان های مهم تفسیری
5.    تربیت نیروهای توانمند، به منظور پاسخ گویی به سؤالات در مورد تفسیر قرآن و علوم قرآن
6.    افزایش توان تحقیق، در حد تحلیل و بررسی و زمینه سازی جهت گسترش پژوهش های تفسیری و علوم قرآنی
7.    شناخت منابع و مآخذ مرتبط با مباخث تفسیر و علوم قرآن و ایجاد توان فهم آن 
8.    زمینه سازی جهت تربیت استاد، برای دروس مرتبط با تفسیر و علوم قرآن در سطوح پایین تر
9.    ایجاد توان استفاده از مبانی و روش های فقهی و اصولی در تفسیر قرآن 

سیاست های رشته 
1.    اهتمام به تعالی اخلاقی و معنوی طلاب 
2.    اهتمام به تقویت استقلال فکری و علمی
3.    تاکید بر بهره گیری از روش های کارآمد آموزشی
4.    اهتمام به سنت های حسنه حوزوی 
5.    تکیه بر آموزش موضوعات و مسائل اصلی رشته 
6.    تاکید بر روز آمدی و پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی 
7.    تاکید بر شناسایی استعدادهای برتر در زمینه تحقیق و تدریس 
8.    اهتمام به تقویت تعهد دینی و دفاع از نظام مقدس اسلامی 
9.    تاکید بر آموزش پژوهش محور 
10.    تاکید بر استفاده از متون آموزشی واجد استانداردهای لازم
11.    اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن 

ضرورت و اهمیت 
1.    اهمیت و جایگاه فوق العاده قرآن کریم به عنوان مهم ترین و اصیل ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام و تاکید فراوان بر تدبر در آن 
2.    رسالت حوزه علمیه در تربیت اندیشمندان قرآن شناس، جهت شناخت، تبیین و ترویج معارف و آموزه های قرآن کریم و پاسخ به شبهات 
3.    نیاز امت اسلام و جامعه انسانی به شناخت قرآن کریم، تبیین و ترویج معارف و آموزه های آن 
 

تعداد بازدید :177
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.